Technology

Behov for høyere renter i Norge – Uttrykk

Written by admin

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet hevet denne uken styringsrenten fra 0,75 til 1,25 prosent og varslet at vi trolig vil heve den igjen i august til 1,5 prosent. Da vil renten gå tilbake til pre-pandeminivået.

Norges Banks oppgave er å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisøkning som nærmer seg 2 prosent over tid. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig har en jobb å gå til og en stabil økonomisk utvikling over tid.

Lav og stabil inflasjon er viktig for at økonomien skal fungere godt. Når inflasjonen stiger, har den også en tendens til å variere mye.

Dette gjør økonomisk planlegging og beslutningstaking vanskelig for både bedrifter og husholdninger.

Det er nok de med lav inntekt og lite å gå på som rammes hardest når prisene plutselig topper seg. Ved å sikre at inflasjonen forblir lav og stabil, bidrar vi til å sikre høy økonomisk aktivitet og velvære.

Norges Bank påvirker priser og aktivitet i økonomien gjennom styringsrenten.

Da koronapandemien rammet, senket vi styringsrenten fra 1,5 prosent til null prosent for å demme opp for tilbakeslaget. I fjor høst, da de økonomiske forholdene normaliserte seg, begynte vi å heve renten gradvis.

Stor mangel på arbeidskraft

Nå er det stor aktivitet i norsk økonomi. Det er flere og flere med jobb og arbeidsledigheten er svært lav. Samtidig sliter bedrifter, kommuner og sykehus med å finne nok arbeidskraft og mange jobber står ledige.

Prisene stiger nå raskere enn de har gjort på lenge, og inflasjonen er klart over 2 prosent-målet. Vi finner deler av forklaringen utenfor Norges grenser.

Koronaviruspandemien og krigen i Ukraina har ført til høyere priser på energi og andre varer internasjonalt. Norges Bank kan ikke påvirke disse forholdene.

Men også prisene på varene og tjenestene vi produserer i Norge stiger raskere enn normalt. Dette har sammenheng med at strøm, materialer og andre innsatsvarer har blitt dyrere for bedriftene, og at lønningene til de ansatte har steget.

Vi forventer at lønns- og prisveksten vil holde seg høy en stund til. Mangel på arbeidskraft, som nå, har en tendens til å føre til høyere lønnsvekst, som igjen slår ut i høyere priser. Noen selskaper kan utnytte de gode tidene til å heve prisene litt mer.

Høyere renter bidrar til å redusere etterspørselen etter både arbeidskraft og varer og tjenester, og bremser dermed lønns- og prisveksten.

I tillegg kan en høyere rente bidra til en styrking av kronen, noe som på sikt kan dempe inflasjonen på varene vi kjøper i utlandet.

Vi setter opp renten raskere

Den siste tiden har presset på norsk økonomi økt mer enn ventet og det ser ut til at inflasjonen vil holde seg høy lenger enn vi estimerte i mars. Derfor mener vi at det er behov for å heve renten raskere og høyere enn vi så for oss for noen måneder siden.

Jeg har full forståelse for at noen kan bli bekymret når vi kunngjør at rentene vil stige så raskt. De som har lån vil oppleve at økonomien strammer til når renteutgiftene stiger. Det kan være krevende for noen, men de fleste husholdninger har økonomi til å betale høyere rente på lånene sine.

Hvis vi ikke hadde satt opp renten, eller satt dem mindre, ville det bedret økonomien til husholdningene på kort sikt, men da ville vi risikert at presset i økonomien ble så høyt at inflasjonen ville ta fart.

Dette kan føre til at vi må heve renten ytterligere senere, og risikerer å utløse en resesjon i økonomien og økende arbeidsledighet.

Med den utviklingen vi nå regner med, vil styringsrenten stige til rundt 3 prosent neste år. Gjennomsnittlig boliglånsrente, nå om lag 2,2 prosent, kan senere stige til rundt 4,3 prosent.

Selv om rentene vil stige fremover, tror vi at arbeidsledigheten vil holde seg lav. Vi forventer at inflasjonen blir lavere fra neste år og at lønningene vil stige mer enn prisene.

usikkerheten er stor

Det er stor usikkerhet om hvordan økonomien vil utvikle seg i fremtiden.

Dersom prisene stiger mer enn vi forventer, kan det bli nødvendig å heve renten mer enn vi nå regner med.

På den annen side har husholdningenes gjeld økt betraktelig de siste årene, og rentene har økt mye mer enn før. Dette tar vi hensyn til når vi fastsetter renten.

Det er imidlertid en risiko for at husholdningene justerer forbruket mer enn forventet og at vi får en mer markert vending i boligmarkedet. I så fall kan vi sette opp renten mindre enn hva planen er nå.

Uansett hva som skjer vil vi sette rentene med mål om å sikre lav og stabil inflasjon og stabil økonomisk utvikling de neste årene.

About the author

admin

Leave a Comment