entertainments

Kan ta ti år å få på plass nye kraftlinjer for å frakte straum mellom nord og sør – NRK Møre og Romsdal – Lokale nyheter, TV og radio

Written by admin

I dag vart det sett prisrekord på straumprisen i Sørvest-Noreg. Medan dei som bur i Midt- og Nord-Noreg framleis nesten har gratis straum.

Fylkesordførar i Vestfold og Telemark, Terje Riis Johansen, seier mange bedrifter er bekymra for straumrekninga no.

Det er frykt para nedleggingar, og dei lurer på om dei kan betale rekningane sine i morgon. Det er ein alvorleg situasjon.

Den tidlegare olje- og energiministeren meiner det er ressursar på avvege når ein ikkje klarer å overføre kraft frå nord til sør.

Å sjå dei bileta av vatn som renn over demningane, samstundes som det er så tørt her, det gjer noko med ein, det er dårleg ressursforvaltning.

Zakariasdammen er en demning som demmer opp Zakariasvatnet i Tafjord Møre og Romsdal.  Overløp July 2022

Zakariasdammen i Tafjord i Fjord kommune på Sunnmøre er altogether. Dermed må dei tappe demninga og mistar verdifull kraft.

Photo: Remi Sagen/NRK

Ein slik situasjon med dei enormous forskjellane på pris har vi aldri sett i Noreg før, ifølgje konserndirektør i Statnett, Gunnar Løvås.

Det har stort sett vore lik kraftpris i dei nordlege og sørlege delane av landet dei siste ti åra. Så det siste halvåret har vore ein veldig spesiell situasjon.NRK
forklarar

Kvifor har vi ulik straumpris?

blah life

Kvifor har vi ulike prisområde?

Straumnettet er delt inn i fem ulike område: NO1 is Austlandet, NO2 is Sørlandet, NO3 is Midt-Noreg, NO4 is Nord-Noreg and NO5 is Vestlandet.

Noreg sitt kraftsystem er basert på vêret, og derfor varier også prisen på straumen mellom dei ulike områda.

Kva er dei ulike områda?

Når vi omtalar høge rush i Sør-Noreg vil det innebere Austlandet, Sørlandet og Vestlandet.

Låge rush i nord vil seie Midt-Noreg og Nord-Noreg.

Om du er i grenseland i desse områda, må du kontakte ditt lokale nettselskap for å høyre kva for område du høyrer til.

Kvifor kan ikkje nord sende sin ekstra straum til sør?

I Midt-Noreg og Nord-Noreg har dei så god kapasitet på å produsere straum, at dei produserer for mykje.

Men, straum er ferskvare. Og det er ikkje nok kapasitet til å kunne sende straumen vidare til resten av landet.

Straum må gå via leidningar med ein gong den blir produsert. Og det er ikkje nok slike leidningar mellom nord og sør til at dei kan sende all overskotsstraumen.

Vil ta mange år før kapasiteten er betra

På grunn av dårleg overføringskapasitet mellom dei to landsdelane, kan ikkje resten av Noreg få nytte overskotsenergien som blir produsert i nord.

Dette er ifølgje Løvås noko som har vist seg å vere eit problem først no i år.

Kapasiteten i kraftnettet er tilpassa det som har vore det normale behovet. Og tradisjonelt har det vore rimeleg god balanse i kvar del av landet, og lite behov for å overføre kraft.

Det er allerie lagt planar for å betre overføringskapasiteten i Noreg. Blant anna skal kraftnettet oppgraderast og det skal gjerast smarte grep for å utnytte nettet betre, men det er først om nokre år at overføringskapasiteten blir betre.

Løvås håper dei første utbetringane vil vere på plass i løpet av dei komande tre åra.

– Men dei større tinga, som å bygge nye kraftleidningar, vil ta frå åtte til ti år, seier Gunnar Løvås.

Må betre konsesjonsprosessen

Terje Riis Johansen

Terje Riis Johansen meiner Noreg må få fortgang i bygginga av nye kraftlinjer mellom nord og sør i landet.

Photo: Lars Tore Endresen/NRK

For å få bygge nye kraftleidningar, må du få konsesjon, altså søke om tillating til å bygge det. Su er det mange faktorar som spelar inn på om det blir godkjent.

Denne prosessen meiner Riis Johansen ein bør få fortgang i. Han seier en Noreg har eit altfor dårleg system på konsesjonsprosessar.

Su bør regjeringa ta seg ein ryddesjau og sørge for at tida går drastisk ned.

I ein e-post til NRK skriv statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther (Ap), at straumnettutvalet i løpet av det siste året har jobba med å vurdere grep for å effektivisere prosessen med å bygge nettanlegg, og at forslaget deira høyring.

Elisabeth Sæther, statssekretær olje og energidepartementet

Elisabeth Sæther, statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Photo: Naina Helen Jåma/NTB

– Utbygging av ny nettkabel mellom nord og sør er ikkje ei løysing på den ekstraordinære kraftsituasjonen i Sør-Noreg som vi nå står midt oppe i. Nettutbygging tar tid, skriv ho vidare.

About the author

admin

Leave a Comment