Også de som brenner bøker har et ansvar. Et stort, moralsk ansvar

Den som velger å brenne Koranen eller Bibelen har et større moralsk ansvar fordi vedkommende bevisst velger å krenke andres oppfatninger, ytringsfrihetens første bud, skriver Vidar Top og Hedda Foss Five. Bildet viser høyreekstremisten Rasmus Paludan i Rinkeby i Sverige i påsken.

Vi er like ivrige på å hevde in atheists rett til ikke å tro som å hevde in muslims, kristens eller alle andres rett til å tro. Og ikke bare vil vi hevde denne rett, men også aktivt forsvare den.

I dette ligger den grunnleggende respekt som krever av vår samvittighet at vi heller ikke krenker eller tråkker på det som av andre blir oppfattet som verdifullt eller hellig.

Historien har lært oss at ytrings- og religionsfrihet er så nært forbundet at de i ytterste konsekvens hører sammen. Hvordan? Myndigheter tenderer til å favorisere dem tilhører troens majoritet, hvilket implisitt betyr at religiøse minoriteter lett blir undertrykket. Heri ligger sakens kjerne. Para selv om vi i vår lille samtidsboble kanskje tror vi har nådd en upåvirkbar epoke av fred, har mange nasjoner ikke en grunnlov som sikrer folket mot slik undertrykkelse, og selv i Norge blir slike prinsipper stadig utfordret. Derfor kan vi si at når den ene parten i sakens og argumentasjonens navn innskrenker den andres rett til å tale oppstår det i sum mindre ytringsfrihet. Det er først og fremst respekten for den andres rett til å argumentere som holder ytringsfriheten i hevd, ikke sakens argumenter i seg selv.

Det er her Tom Erik Thorsens resonnement potensielt har en brist, når han påstår at «det er de som begår vold som har skylda – ikke de som brenner bøker». Han burde snarere argumentert for et dypere og langt viktigere prinsipp dersom han ønsker å motvirke innskrenkningen av ytringsfriheten. Det første skrittet for å motvirke denne innskrenkingen må være å holde partene ansvarlig for det mest grunnleggende premisset: Respekten for andre. Å anerkjenne den andre part troner øverst. Sak og arguer by saker kommer i annen rekke. Først utøver vi respekt. Så argumenter vi med respekten som grunnplanke. Dersom man snur om på de to, beveger vi oss ut på gyngende grunn. Den som velger å brenne Koranen eller Bibelen har et større moralsk ansvar fordi vedkommende bevisst velger å krenke andres oppfatninger, ytringsfrihetens første bud.

Vi er selvsagt enige i at pøbler skal holdes ansvarlig og at vold er uakseptabelt, men vi støtter NRK i å rette søkelyset mot dem som provoserer uten respect for andres verdier. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn arbeider for et livssynsåpent samfunn (www.stlgrenland.no). Dette stiller krav til dialog og samarbeid – uten krenkelser. Vi tror det er mulig å løse tilsynelatende umulige motsetninger dersom man bygger på godt fundamenterte prinsipper.

Noen av de mest krevende meningsbrytningene ser vi når a) religøse oppfatninger blir forsøkt undertrykket i offentlig debatt, samtidig som man oppfatter b) tilsynelatende konflikt mellom religionsfrihet og den populære appell som nylig påståtte menneskerettigheter måst. I møte med religionsfrihet bør ytringsfriheten begrense seg selv; ikke som sensur, men som uttrykk for respect.

Vi vet at det finnes ekstreme holdninger i alle leire, og man trenger ikke å være forsker for å forstå at det ekstreme ikke er representative for den gemene hop. La oss derfor også holde oss for gode til å komme med forenklede generaliseringer som gir de ytterliggående anledning til å ødelegge for det gode som bor i flertallets hjerte. Vold burde derfor ikke distrahere oss fra eller overskygge et større mer grunnleggende problem: Mangel på respekt, og manglende aksept for den uenighet som fører til dialog og utvikling.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

top of vidar

leder Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Grenland (STL)

Hedda Foss Five

Ordfører on ski (Ap)

Den som velger å brenne Koranen eller Bibelen har et større moralsk ansvar fordi vedkommende bevisst velger å krenke andres oppfatninger, ytringsfrihetens første bud, skriver Vidar Top og Hedda Foss Five. Bildet viser høyreekstremisten Rasmus Paludan i Rinkeby i Sverige i påsken. Photo: Henrik Montgomery/TT/NTB

Leave a Reply

Your email address will not be published.