Tesla topper listen for kollisjoner med førerassistanse aktivert

Amerikanske NHTSA, omtrent tilsvarende Statens vegvesen, har publisert (PDF) tall for bilulykker med biler med avanserte kjøresystemer de siste ti månedene.

Resultatet: mellom 1. juli 2021 og 15. mai 2022 ble det registrert 392 slike hendelser i USA. Totalt seks mennesker døde og fem ble alvorlig skadet.

12 ulike bilmerker deltok. Tesla-, Honda- og Subaru-biler var involvert i flest ulykker, med henholdsvis 273, 90 og 10 hendelser.

Registrerte hendelser har hatt et nivå 2 førerassistentsystem aktivert i minst 30 sekunder før kollisjonen. Nivå 2-systemer gjør at kjøretøyet under aktiv kontroll av føreren kan kontrollere og justere hastigheten. Det er altså ikke snakk om selvkjørende biler.

Alle bilprodusenter med biler på amerikanske veier med slike systemer er pålagt å rapportere hendelser til NHTSA innen 1. juli 2021.

Ved første øyekast ser det ut til at Honda og spesielt Tesla har utrygge førerstøttesystemer, der disse to merkene til sammen står for mer enn 92 prosent av tilfellene.

Det står ingenting om ulykkesprosenten.

i en Merk Til statistikken gjør NHTSA det klart at statistikken ikke kan leses på denne måten. De viser til at rapporten har en rekke viktige forbehold og begrensninger.

Tallene sier ingenting om ulykkesfrekvensen, like lite som de sier noe om antall ulykker etter tilbakelagt strekning. Tallene er heller ikke normalisert etter antall bilprodusenter har på veiene. NHTSA skriver at dataene derfor ikke kan antas å være statistisk representative.

I notatet skriver NHTSA at hvordan dataene samles inn vil ha stor innvirkning på tallene. Den største kilden til rapporterte hendelser er biltelematikk, det vil si data sendt fra bilen til bilprodusenten. De bilene med slik kapasitet gir NHTSA solide data raskt. Tesla er blant bilprodusentene som har denne funksjonen.

Brukerrapporterte data

Den nest største datakilden er tilbakemeldinger fra kunder til bilprodusenten. Rapporten sier ikke om kvaliteten på disse dataene er garantert, det vil si om bilprodusenten har undersøkt de aktuelle bilene som har vært involvert i kollisjoner og bekreftet at førerassistentsystemet faktisk var i bruk.

En stor svakhet ved dette er at det er lite sannsynlig at alle bileiere tar kontakt med bilprodusenten etter en ulykke. Derfor kan det hende at bilprodusenter ikke er klar over alle tilfeller.

Det kan også være usikkerhet om hvorvidt førerassistentsystemet faktisk var i bruk i minst de siste 30 sekundene før hendelsen.

Antall rapporterte hendelser er ikke lik det faktiske antallet hendelser i perioden. Dette er fordi den samme hendelsen kan ha blitt rapportert flere ganger. Dersom bilprodusenten og politiet melder fra om en hendelse, kan det resultere i to billetter.


Det er også uklart fra tallene om noen av hendelsene skyldtes systemfeil, uoppmerksomhet fra sjåfører, eller hvem som var skyld i.

Antall biler med slike egenskaper fra hvert merke vil også påvirke tallene. Alle Tesla-modeller har blitt levert med autopilot førerassistansesystem som standard siden slutten av 2014. Hondas system, kalt Honda Sensing, har blitt sendt som standard på mange modeller siden 2015, og er nå standard på alle Tesla-modeller. Honda-modeller selges i USA . Dette kan påvirke antall rapporterte hendelser.

Den vil publisere oppdaterte tall hver måned.

Tallene er fortsatt interessante. De kan gi innsikt i hvilke typer ulykker biler med avanserte førerassistentsystemer er involvert i. Fra nå av vil NHTSA publisere oppdaterte data hver måned.

De ønsker å samle inn slike data for å finne ut hvordan førerassistentsystemer påvirker trafikksikkerheten. NHTSA-leder Steven Cliff sier i notatet at nye kjøretøyteknologier har potensial til å bidra til å unngå kollisjoner, redusere skadeomfanget og redde liv.

NHTSA ønsker derfor å støtte de systemene som bidrar til dette.

– Innsamlingen av disse dataene er et viktig skritt i dette arbeidet. Etter hvert som vi samler inn mer data, vil NHTSA bedre kunne identifisere nye risikoer eller trender og lære mer om hvordan disse teknologiene fungerer i den virkelige verden, sier Cliff.

Ved å samle inn dataene over tid kan du danne grunnlaget for å gi et bedre bilde. I dag vet vi lite om hvordan systemer faktisk påvirker sikkerheten. Det kan for eksempel hevdes at førerassistentsystemer bidrar til å gjøre bilistene mindre bevisste og samtidig bidra til å unngå ulykker.

Vi vet lite om hvordan sikkerheten påvirkes

Teslas nivå 2 førerassistentsystemer er en sentral del av markedsføringen av bilene sine. Bilprodusenten ringer kjøretøysikkerhetsrapport. Tesla hevder at rapporter viser at førerassistansesystemene gir lavere risiko for en ulykke.

Disse rapportene har imidlertid også svakheter, slik at de faktisk sier lite om den faktiske risikoen for ulykker ved bruk av systemene.

I sin rapport for fjerde kvartal 2021 opplyser Tesla at de registrerte en kollisjon for hver 6,9 millioner kilometer kjørt av biler som bruker autopilotsystemet. En tilsvarende ulykkesrate utløste hver 2,55 millioner kilometer for biler uten aktive sikkerhetssystemer.

Tesla påpeker deretter at NHTSA-tall sier at det er en gjennomsnittlig kollisjon hver 779.000 kilometer på amerikanske veier, og konkluderer med at dette viser at autopilotbiler er sikrere.


Fra Teslas ulykkesfrekvensrapport for 2021.
Fra Teslas ulykkesfrekvensrapport for : Tesla

Teslas data sier fortsatt ikke noe om for eksempel hvor du kjører med Autopilot. Forutsatt at de fleste Autopilot-brukere bruker systemet først og fremst mens de kjører på motorveien, er det ikke sikkert at deres egne tall vil måle seg med gjennomsnittet. Ulykkesprosenten er i følge Virginia Transportation Research Council lavere på motorvei enn på andre motorveier.

Det er også uklart hva Tesla anser som ulykker med og uten autopilot. Hvis føreren bruker bremsen eller trekker i rattet, vil systemet deaktiveres.

Dersom det kun tas hensyn til hendelser som oppstår mens autopiloten er aktiv, kan det bety at ulykker der føreren har forsøkt unnamanøver eller retardasjon rett før kollisjonen ikke telles med.

Vi har ikke fått svar fra Tesla på hva bakgrunnen for tallene deres er.


NHTSA har en pågående etterforskning som ser på ulykker som skjedde spesifikt med Tesla Autopilot. De har funnet 16 tilfeller der systemet ble deaktivert mindre enn et sekund før kollisjonen skjedde. Årsaken til at dette har skjedd er ikke kjent.

Siden NHTSA nå krever at bilprodusentene rapporterer tall, kan det gi et bedre grunnlag for forskning på hvordan sikkerheten påvirkes av bruk av avanserte aktive førerstøttesystemer.

Den ser også på førerløse biler.

NHTSA har også satt sammen tall for selvkjørende biler (PDF), dvs. biler med autonome kjørenivå 3 til 5-systemer, som i noen eller alle situasjoner kan håndtere all kjøring uten innblanding fra føreren.

Teslas såkalte «Full Self Driving beta» er ikke et slikt system, men det faller inn i nivå 2, og krever at sjåføren når som helst tar kontroll.

Mange av de samme usikkerhetene gjelder for disse dataene, men en viktig forskjell er at ingen av de autonome kjøresystemene er kommersielt tilgjengelige for kjøp.

130 hendelser med 25 aktører ble registrert i perioden 1. juli 2021 til 15. mai 2022.

Mer robuste data

Dataene er generelt sterkere enn for Tier 2-systemer, da spillere generelt har tilgang til svært detaljerte rapporter. NHTSA bemerker at det er noen variasjoner her, og derfor rapporteres dataene annerledes. Av konkurransemessige årsaker er mye informasjon ikke publisert. En hendelse kan også ha blitt talt flere ganger.

Verken i denne rapporten er tallene per aktør normalisert, eller ulykkesfrekvensen i antall tilbakelagte kilometer per hendelse.

Waymo hadde flest kollisjoner med 62 hendelser, etterfulgt av Transdev Alternative Services med 34 og Cruise med 24. Ingen dødsfall ble rapportert, men én alvorlig skade og tre moderate skader ble rapportert. 108 hendelser hadde ingen skader.

I 108 av hendelsene kolliderte bilene med andre kjøretøy, i 11 av hendelsene kolliderte bilene med myke trafikanter.


Leave a Reply

Your email address will not be published.